Hà Đô Airport Building

Giá: 613.800 VND/m2

Vị trí: Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 94 - 150 - 10.843 m2
Tổng diện tích sử dụng: 10.843 m2
Thời hạn thuê: Hợp đồng tối thiểu 3 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Pico Plaza Building

Giá: 449.000 VND/m2

Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 14
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 14.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 14.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Mekong Tower

Giá: 345.730 VND/m2

Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 30 - 3.600 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.600 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Tân Bình Building

Giá: 345.730 VND/m2

Vị trí: Hoàng Việt, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A
Tổng diện tích sử dụng: N/A
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Đại Dũng Building

Giá: 271.645 VND/m2

Vị trí: Bạch Đằng, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: N/A - 1.350 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.350 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Trường Sơn Building

Giá: 296.340 VND/m2

Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 9
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: N/A - 2.160 m2
Tổng diện tích sử dụng: 2.160 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê dài hạn

                   Hotline: 0938 877 698

Tiên Phong Auto Building

Giá: 347.975 VND/m2

Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: N/A
Diện tích cho thuê: N/A - 1.470 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.470 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn dài hạn

                   Hotline: 0938 877 698

Khải Tiến Building

Giá: Vui lòng liên hệ

Vị trí: Bầu Cát, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 8
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 35 - 1.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 1.500 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

CT Plaza

Giá: 449.000 VND/m2

Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 35 - 30.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 30.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Hải Âu Building

Giá: 395.120 VND/m2

Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 10
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 30 - 10.120 m2
Tổng diện tích sử dụng: 10.120 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Hà Đô South Building

Giá: 361.445 VND/m2

Vị trí: Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 50 - 6.500 m2
Tổng diện tích sử dụng: 6.500 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

3C Building

Giá: 321.035 VND/m2

Vị trí: Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 5
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 35 - 950 m2
Tổng diện tích sử dụng: 950 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Waseco Plaza

Giá: 359.200 VND/m2

Vị trí: Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 12
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 45 - 13.200 m2
Tổng diện tích sử dụng: 13.200 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 2 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Park Royal Saigon Annex

Giá: 381.650 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 6
Tầng hầm: 1
Diện tích cho thuê: 61 - 3.000 m2
Tổng diện tích sử dụng: 3.000 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698

Nam Việt Building

Giá: 370.425 VND/m2

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Q.Tân Bình, TP HCM
Số tầng: 7
Tầng hầm: 2
Diện tích cho thuê: 40 - 695 m2
Tổng diện tích sử dụng: 695 m2
Thời hạn thuê: Thời hạn thuê tối thiểu 1 năm

                   Hotline: 0938 877 698