Địa chỉ: Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
Tổng diện tích: 496,22 ha
Đất công nghiệp: 300,59 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 2,25 ha
Đất cho không gian xanh: 14,78 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 14,34 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành & Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Tổng diện tích: 2.288 ha
Đất công nghiệp: N/A
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông, cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Tân Phước & Phước Hòa, Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Tổng diện tích: 670 ha trong đó đất cảng 159 ha
Đất công nghiệp: 330 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: N/A
Đất cho giao thông, cơ sở hạ tầng: N/A
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết