Địa chỉ: Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 213,63 ha
Đất công nghiệp: 144,69 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 7,62 ha
Đất cho không gian xanh: 22,28 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 35,7 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 158,1 ha
Đất công nghiệp: 102,07 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 2,158 ha
Đất cho không gian xanh: 21,771 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 25,852 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 122,43 ha
Đất công nghiệp: 85,74 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 4,7 ha
Đất cho không gian xanh: 6,9 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 16,06 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Xã Đất Cuốc, Huyện Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 212,8 ha
Đất công nghiệp: 130,9 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 4 ha
Đất cho không gian xanh: 31,9 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 34,5 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 274,3 ha
Đất công nghiệp: 166 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: 4,3 ha
Đất cho không gian xanh: 27,6 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 41,4 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết

Địa chỉ: Phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Tổng diện tích: 16,5 ha
Đất công nghiệp: 14,1 ha
Đất khu văn phòng & Dịch vụ: N/A
Đất cho không gian xanh: 0,7 ha
Đất cho giao thông & cơ sở hạ tầng: 1,7 ha
Nhà xưởng xây dựng cho thuê: N/A
Ngành nghề ưu tiên đầu tư: Vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết
Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh
Kết nối hạ tầng khu vực: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết
Hiện trạng: Cơ sở hạ tầng hoàn thành cho đầu tư
Dịch vụ: Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thông tin chi tiết